.RU

Педагогикалык мамандыққа кіріспе 1- аралык бакылау

Дата09.09.2017өлшемі155.31 Kb.
Педагогикалык мамандыққа кіріспе 1- аралык бакылау:

***


Қазіргі білім беру парадигмасында білім беру мазмұнын төрт аспектіде қарастыруға болады:

A)Білім беру құндылық, жүйе, процесс, нәтиже ретінде.

B) Білім беру демократияландару, ізгілендіру, ақпараттандыру, технологияландыру ретінде.

C) Білім беру балабақша, мектеп, колледж, жоғары оқу орындары ретінде.

D) Білім беру әлеуметтендіру, тәрбиелеу, дамыту, қалыптастыру ретінде.

E) Білім беру мақсат, процесс, іс-әрекет, құрал ретінде.

*****

Білім берудің нәтижесі ретінде қарастырылады:A) Өнер, саясат, экономиканың даму деңгейі.

B)Сауаттылық, біліктілік, кәсіби құзіреттілік, мәдениет, діл.

C) Оқулықтар, кітаптар, әдістемелік құралдар.

D) Білім беру мекемелері, қоғамдық ұйымдар, діни ұйымдар.

E) Мектеп, отбасы, қоғамның даму деңгейі.

*****


Аксиология дегеніміз –

A) Аксиома ретінде қабылданатын педагогикалық заңдар мен заңдылықтар;

B) Мұғалімнің балалар еңбегін асыра бағалауы;

C) Білім беру мекемелерінің материалдық базасын күшейту;

D) Ғылымдағы зерттеу әдістері жайлы ілім;

E)Құндылықтардың табиғаты жайлы және дүниедегі құндылықтар жүйесі туралы философиялық ілім.

*****

Педагогикалық парадигма - бұл:A) Білім беру саласында халықаралық қатынастарды жақсартуға бағытталған бұқаралық ақпараттық құралдар;

B) Педагогикалық мәселелерді шешу үшін қажетті нормативті заңдар.

C) Педагогикалық процесте пайдаланылатын құралдар, формалар мен әдістер жүйесі.

D)Педагогикалық мәселелерді шешудегі үлгі, модель, стандарт ретінде ұстанатын педагогикалық қауымдастық қабылдаған теориялар, қалыптасқан теориялық, әдіснамалық нұсқаулардың жиынтығы.

E) Педагогикалық зерттеулер әдістемесі мен нәтижесінің қойылған міндеттерге сәйкестігі.

*****


Білім беру философиясы дегеніміз:

A)Адам өміріндегі түрлі кезеңдеріндегі оқыту, тәрбиелеу және дамытудағы құндылық-бағдарлық, мазмұндық-процессуалдық, нәтижелік компоненттері жайлы ғылымаралық білімдер жүйесі.

B) Барлық әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдарды ықпалдастырудағы философиялық мәселелер жүйесі.

C) Білім беру саласындағы философиялық мәселелер.

D) Адамның дүниетанымын зерттеу.

E) Жалпы адамзаттық құндылықтарды қалыптастыру мәселелері.

*****

Білім берудегі іс-әрекеттік тұрғының мәні:A) Мұғалім оқу-тәрбие процесінің белсенді субьектісі болып табылады.

B)Оқушы іс-әрекеттің белсенді субьектісі ретінде қарастырылады.

C) Оқу-танымдық процесте оқушылардың өзараәрекеттестігінің шектелуі.

D) Педагогикалық процесте оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру.

E) Балалардың еңбек тәрбиесі.

*****


Білім берудегі аксиологиялық тұрғының мәні:

A) Оқушыны адамгершілік идеалдар мен жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде тәрбиелеу.

B) Оқушыда материалдық құндылықты меңгеруге қызығушылықты дамыту.

C) Оқушының білім сапасын бағалау жүйесін жетілдіру.

D) Мұғалімнің оқушымен қарым-қатынас үйлесімділігі.

E) Болашақ мұғалімнің кәсіби даярлығын жетілдірудің көкейкестілігі.

*****

Білім берудегі құзіреттілік тұрғының мәні:A) Мектеп пен отбасының ынтымақтастығын күшейту.

B) Теориялық білімнің тәжірибеден үзілуі.

C) Әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану пәндері арақатынасының үйлесуі.

D)Теориялық білімді тәжірибеде жүзеге асыру және табысты нәтижеге жету.

E) Педагогикалық процесті ізгілендіру.

*****


Білім берудегі білімдік-бағдарлық тұрғының мәні:

A) Көпмәдени тұлғаны дамыту, тәрбиелеу, қалыптастыру.

B)Білім мазмұнын білім, білік, дағдының жиынтығы ретінде қарастыратын мектептің білім берушілік қызметінің мәнін жүзеге асыру.

C) Тұлғаны жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде тәрбиелеу.

D) Тұлғаның өзін-өзі бағалауы, өзін-өзі дамытуы, өзі-өзі жігерлендіруі, өзін іс жүзінде көрсетуі, өздігінен білімін жетілдіруі, өзін-өзі ынталандыруы, өзіне-өзі қызмет етуі.

E) Оқу орнының оқу-тәрбие процесіне жаңа компьютерлік технологияны ендіру.

*****

Білім беру – бұл:A) Кәсіби іс-әрекетке маманды теориялық даярлау.

B) Мектепте баланы оқыту мен тәрбиелеу процесін қамтамасыз ететін нормативті құжаттардың жүйесі.

C) Білім беру мекемелерінің оқу процесіне қазіргі білім беру технологияларын белсенді ендіру.

D) Білім беру мекемелеріндегі демократияландыру және ізгілендіру процесі.

E)Қоғамның нақты әлеуметтік-экономикалық жағдайында дамуға, өзін іс жүзінде көрсетуге және өзіне-өзі көз жеткізуге қабілетті тұлғаның физикалық және рухани сапаларын қалыптастыру.

*****


Қазіргі білім берудің міндеті:

A)Тұлғаның әлеуметтік құнды іс-әрекетке енуі үшін қоғамға және өзіне қажетті қасиеттерін дамыту.

B) Әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану-ғылыми пәндердің интеграциясы.

C) Мұғалімнің оқытушылық және тәрбиелеушілік қызметтерін анықтап айыру.

D) Білім алушыларды этномәдени кеңістікке бейімдеу.

E) Оқу орнының оқу-тәрбиелік процесіне жаңа компьютерлік технологияны ендіру.

*****

Қазіргі педагогикалық парадигмада білім беру қарастырылады:A) Мемелекеттік, қоғамдық, жеке тұлғалық тұрғыдан.

B) Материалдық, экономикалық, қоғамдық тұрғыдан.

C) Рухани-адамгершілік, мәдени, материалдық тұрғыдан.

D) Эстетикалық, экономикалық, тарихи тұрғыдан.

E) Географиялық, әдеби, әлеуметтік тұрғыдан.

*****


Білім берудегі тұлғалық-бағдарлық тұрғының мәні:

A) Педагог бала тұлғасына дербес құндылық ретінде қарайды.

B) Бала тұлғасын қалыптастыруда отбасы тәрбиесінің қатал тәртібі.

C) Қоғамның әлеуметтік-экономикалық жағдайының жасөспірімнің санасына әсері.

D) Ұжымдық тәрбиенің қажеттілігі.

E) Мұғалім қатынастың субьектісі, оқушы педагогикалық ықпалдың обьектісі болатын қарым-қатынас.

*****

Қазіргі білім берудің деңгейлері:A) Мектепке дейінгі, мектептік, жоғарғы оқу орны.

B)Мектепке дейінгі, орта, орта білімнен кейінгі кәсіптік, жоғары білім, жоғарғы оқу орнынан кейінгі кәсіптік.

C) Бастауыш, орта, жоғары, магистратура, доктарантура.

D) Үздіксіз, кәсіптік, қосымша білім.

E) Экономикалық, әлеуметтік, психологиялық-педагогикалық.

*****


Іс-әрекеттің құрылымдық компоненті:

A) Іскерліктер, қабілеттер.

B) Іс-әрекетке және мотивке қызығушылық.

C) Еңбек, өнер.

D) Білім, білік, дағды.

E)Мотивтер, мақсат, міндеттер, мазмұн, формалар, әдістер мен тәсілдер, нәтиже, баға.

*****

Құзіреттілік:A) Теориялық білім деңгейі.

B) Адамның мәдениеті.

C) Ақыл-ой өрісінің кеңдігі.

D) Өздігінен білім алу.

E)Білімді әрекетке келтіру.

*****


Педагогтың мақсат қоюдағы міндеті:

A) Ұжымның тәрбиелік деңгейін бақылау.

B) Тәрбие ісінің мазмұнын айқындау.

C) Тәрбие қызметіндегі әлеуметтік жағдайды ескеру.

D) Тұлғаны тәрбиелеуде икемділік пен жол табудың түрлерін қарастыру.

E) Ұжымның әлеуметтік жағдайын анықтау.

*****

Қазіргі білім берудің мақсаты:A) Әлеуметтік құнды іс-әрекетке ену үшін тұлғаның қажетті қасиеттерінің дамуы.

B) Заңды сақтайтын азаматты тәрбиелеу.

C) Ұлттық мәдениетті қалыптастыру.

D) Оқушылар үлгерімінің пайыздық көрсеткішінің артуы.

E) Қазіргі білім беру технологияларын ендіру.

*****


Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің обьектісі:

A) Оқушыларды тәрбиелеу.

B) Оқу процесі

C)Біртұтас педагогикалық процесс.

D) Сабақтан тыс іс-шараларды өткізу.

E) Тәрбиелік іс-шараларды ұйымдастыру.

*****

Мұғалімге қажетті құзіреттіліктер:A)Арнайы, коммуникативтік, ақпараттық, кәсіби.

B) Проблеманы шешу құзіреті.

C) Ұйымдастыру, болжау, бақылау.

D) Түзету, болжау, бағалау.

E) Технологиялық, ақпараттық.

*****


Мұғалімнің кәсіби маңызды қасиеттері болып табылады:

A)Оқушыларға сүйіспеншілік, педагогикалық процесті жүйелі жүргізу, педагогикалық құбылыстарға талдау жасай білу, педагогикалық ойлаудың қалыптасуы, қарым-қатынас жасай алуы, ұжымшылдық, шығармашылық.

B) Оқушының іс-әрекетін ұйымдастыру білігі, ынтымақтастық қарым-қатынасы.

C) Мұғалімнің зерде мәдениеті, шығармашылық іс-әрекеті.

D) Оқушымен ынтымақтастық қарым-қатынасы, жеке жұмысы.

E) Мұғалім еңбегінің әлеуметтік мәнінің болуы, адамгершілік сапасы.

*****

Қазіргі жаңашыл педагогтардың негізгі идеясы:A) Баланы мәжбүр етпей оқыту, өзін-өзі қадірлеу, мақсаттылық, өзін іс жүзінде көрсете білу.

B) Оқушылармен авторитарлық қарым-қатынас жасау.

C) Қатал тәртіп, жоғары талап.

D) Білімді қатаң есептеу, сабаққа ерікті қатыстыру.

E) Білімді өз бетімен меңгерту.

*****


Педагогикалық функция – бұл:

A) Оқыту процесін жүргізу, тәрбиелеу, дамыту, қалыптастыру.

B) Оқушыларды оқыту, тәрбиелеу, дамыту, қалыптастыру.

C) Басқару, оқыту, зерттеу, болжау.

D) Қазіргі дүниедегі білім проблемасын зерттеу.

E) Адам психологиясын зерттеу.

*****

Педагогикалық іс-әрекет анықталады:A) Теориялық зерттеумен.

B) Мұғалімдердің бір-бірінің сабақтарына өзара қатысуымен.

C) Әртүрлі қоғамдық пайдалы қызметпен.

D) Өзара қарым-қатынасымен

E) Оқу-тәрбиелік жұмыстармен.

*****


Педагогтың жоспарлау жолындағы міндеті:

A) Тәрбие процесін жоспарлауда әрекет бағытын анықтау.

B) Тәрбие істерінің ұжымдық сипатын айқындау.

C) Графикалық жоспар жасау әдістемесін анықтау.

D) Мұғалімнің жұмысындағы өзіндік стилін анықтау.

E) Ұжымның тәрбиелілігін талдау.

*****

Тұлғаның дамуына тәрбиенің тиімді әсер ету жағдайлары:A)Қоғамның талабын ескеру, тәрбиенің мазмұндылығы, дамудың ең жақын аймағына бағдарлану, тұлғаның белсенді ұстанымы, дамудың жалпы заңына сүйену, жеке және жас ерекшелігін ескеру.

B) Тәрбиенің мақсаттылығы мен алуан түрлілігі, ата-ананың өмірлік тәжірибесі.

C) Әлеуметтік ортаның талабын ескеру, мұғалімнің ұстанымы.

D) Отбасы тәрбиесінің ерекшеліктері, мектептегі тәрбиелік іс-шаралар.

E) Сыныптың психологиялық жағдайы, мектептің оқушы алдына қойған талабы.

*****


Жеке тұлғаның әлеуметтік жетілуін сипаттайтын сапалар:

A)Жауапкершілік, өздігінен дамуға ұмтылу, әлемге позитивті қатынас, толеранттылық.

B) Тұқымқуалаушылық, авторитарлық, жігерлілік.

C) Альтруизм, еңбексүйгіштік.

D) Қайсарлық, біліктілік, эгоистік.

E) Нәтижеге талпынушылық, тапқырлық.

*****

Даму - бұл:A) Тұлғаның әлеуметтік жүйеде қалыптасуы, жаңа қарым-қатынастың қалыптасуы.

B) Сыртқы және ішкі факторлардың әсерінен болатын өзгерістердің болуы.

C) Әлеуметтік-экономикалық жағдайлардың өзгерісі.

D) Адамның танымдық-шығармашылық іс-әрекетіндегі дүниетанымы, көзқарасы мен сенімінің кеңеюіндегі орын алатын сандық және сапалық өзгерістердің өзара тығыз байланысты процесі.

E) Ұзақ жүретін қарама-қайшы процесс.

*****


Қалыптасу – бұл:

A) Ұзақ жүретін қарама-қайшы процесс.

B) Жеке тұлғаның дамуының нәтижесі.

C) Қалыптасқан тарихи жағдайлар.

D) Социумда орын алуы.

E) Қоғамдық көзқарасының болуы.

*****

Мемлекеттік құндылық, қоғамдық құндылық, тұлғалық құндылық – бұл құндылық сипаттамасы:A) Тәрбиенің.

B) Дамудың.

C) Қоғамның.

D) Отбасының.

E) Білімнің

Өзін-өзі тәрбиелеу – бұл:

A) Оқушыларды оқыту мен тәрбиелекде педагогикалық процестің заңдары мен заңдылықтарын білу және қолдану.

B) Педагогтың балалар тәрбиесіне бағытталған іс-әрекеті.

C) Ұжымның «қиын» оқушылар тәрбиесіне бағытталған іс-әрекеті.

D) Әкімшіліктің табысты жұмыс істейтін мұғалімді қолдауға, мадақтауға бағытталған жұмысы.

E) Адамның өзінің тұлғасын жетілдіруге бағытталған белсенді, өзіндік іс-әрекеті.

*****


Өзін-өзі тәрбиелеудің тәсілдері:

A) Өзара бағалау, өзара бақылау, өзара көмек көрсету.

B) Ынтымақтастық, ұжымдағы өзара шығармашылық.

C) Моделдеу, жобалау, диагностика.

D) Өзін-өзі бағалау, өзіне-өзі бұйыру, өзін-өзі бақылау, өзін-өзі түзету.

E) Технологияландыру, ізгілендіру, гуманитарландыру.

*****

Өзіне-өзі бұйыру – бұл:A) Өзін-өзі сынау, өзара сын.

B) Ұзақ уақыт барысында өзін-өзі бақылау.

C) Адамның өзіне-өзі берген қысқаша бұйрығы, нұсқауы.

D) Мектеп әкімшілігінің бұйрығын жүйелі орындау.

E) Тұлғаның өзін басқа адаммен салыстыру негізінде өзін-өзі бағалауы.

*****


Тұлғаның өзін-өзі бағалауы қалыптасады:

A) Өзіне-өзі бұйыру жолымен.

B) Өзін басқа адаммен салыстыру жолымен.

C) Өзін-өзі иландыру жолымен.

D) Өздігінен білімін жетілдіру жолымен.

E) Оқушыны тәрбиелеу процесін технологияландыру жолымен.

*****

Мұғалімдер біліктілігін көтерудің негізгі формасы:A) Бұқаралық ақпарат құралдары.

B) Өзін-өзі жігерлендіру, өзін-өзі анықтау.

C) Педагогикалық инновацияның мониторингі.

D) Білімін жетілдіру институттары.

E) Ғылыми-зерттеушілік іс-әрекет.

*****


Педагогтың ұйымдастырушылық іс-әрекеті іске асырылады:

A) Интернет арқылы.

B) Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы.

C) Педагогикалық әдебиеттерді оқуы арқылы.

D) Оқушылардың алуан түрлі іс-әрекеттерін ұйымдастыру арқылы.

E) Басқарудың авторитарлық стилі арқылы.

*****

Педагогикалық қабілеттілік:A) Шығармашылық.

B) Интеллект.

C) Педагогикалық такт.

D) Тұтас педагогикалық процестің екі жақты сипатын іске асыру.

E) Педагогтың кәсіби педагогикалық іс-әрекетін жүзеге асыруға бағытталған тұлғалық қасиеттерінің жиынтығы.

*****


Кәсіби өзін-өзі тәрбиелеу – бұл:

A) Өзінің кәсіби-маңызды сапаларын дамыту бойынша саналы жұмысы.

B) Балаларды оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық теориясын білуі.

C) Алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені тарату.

D) Педагогтың кәсіби педагогикалық іс-әрекетін жүзеге асыруға бағытталған тұлғалық қасиеттерінің жиынтығы.

E) Мектептің білім беру процесін технологияландыру.

*****

Мұғалімнің негізгі қызметі:A) Білім беру кеңістігін демократияландыру, ізгілендіру.

B) Тұлғаны оқыту, тәрбиелеу, дамыту, қалыптастыру процестерін басқару.

C) Көрнекілікті демонстрациялау, иллюстрациялау.

D) Диагностика, балалар іс-әрекетінің мониторингі.

E) Тексерушілік, бақылаушылық, бағалаушылық.

*****


Өзін-өзі түзету тікелей байланысты:

A) Адамның өзіне-өзі қысқаша бұйрық пен нұсқау беруіне.

B) Адамның өзіне сын тұрғысынан қарауына және өзін-өзі жетілдіруіне.

C) Адамның өз іс-әрекетін, көңіл-күйін түсінуіне.

D) Адамның өзін-өзі жоғары бағалауына.

E) Адамның өзін іс жүзінде көрсетуіне.

*****

Мектептану – бұл оқу тәрбие мекемелелерін басқару:A) Оқу және тәрбие теориясын оқытатын педагогиканың тарауы .

B) Кейбір жеке пәндерді оқыту әдістемесін қарастыратын педагогиканың бөлімі.

C) Басқару туралы ғылым.

D) Оқытудың түрлері туралы ғылым.

E) Адамды тәрбиелеу туралы ғылым.

*****


Педагогикалық инновация дегеніміз не:

A) Бұл педагогикалық жүйенің ішкі ресурстарын жинақтайтын және қорытынды деңгейін көтеретін жаңашыл идея.

B) Маңызын қарастырмай, формасын өзгерту.

C) Гуманистік педагогика.

D) Құндылық бағдар.

E) Жаңашыл мұғалімдер идеялары.

*****

Оқу бағдарламасында көрсетіледі:A) Белгілі тақырыптарды оқуға байланысты сағат саны, оқу пәндерінің мазмұны мен білім көлемі.

B) Оқу пәндерін класстарға бөлу және сағат санына қарай оқыту.

C) Тоқсандық оқыту жалғасындағы оқу пәндерін оқыту тәртібі .

D) Әрбір оқушының қажеттілігі мен қызығушылығын қанағаттандыратын білім өрісі.

E) Мектепте оқылатын пәндер тізімі және оларға бөлінген сағат саны.

*****


Оқу пәндерінің құрамы әр жыл сайын қандай құжатпен реттеледі:

A) Мектептің жылдық жоспарымен.

B) Мектеп жарғысымен .

C) Оқу бағдарламасымен.

D) Оқу жоспарымен.

E) Күнтізбелік жоспармен.

*****

Оқу пәндерінің құрамын, тәртібін және бірізділігін апталық сағат көлемін,көрсете отырып, қандай құжатпен анықтайды:A) Мемлекеттік стандартпен.

B) Оқу бағдарламасымен.

C) Проффессиограмма арқылы.

D) Оқу жоспарымен.

E) Білікті мінездемемен.

*****


Мемлекеттік білім беру стандарты:

A) Жалпы білім беру мазмұны.

B) Жеке алынған білім беру мекемесінің өзіндік ерекшелігін бейнелейтін құжат.

C) Мектеп бітірушілердің жалпы білімдік даярлығына қойылатын талаптардың міндетті діңгейі және осы талаптарға сәйкес келетін оқытудың мазмұны, әдістері, түрлері,құралдары және бақылау

D) Білім, ғылым және іс-әрекет түрлерінің үздіксіз білім алудың техналогиялары.

E) Әр оқу жылындағы оқу жүктемесінің ең көп мөлшері.

*****

Оқулықтың атқаратын қызметі:A) Түрткі (мотивациялық) ,ақпараттық,жаттығулық.

B) Дамытушылық, тәрбиелік, білімділік.

C) Тәрбиелік,қалыптастырушылық, құрылымдық .

D) Коммунитативтік,ұйымдастырушылық,сылтаулық.

E) Жаттығулық орталықтандырылған бақылау.

*****


Білім берудің мазмұнын көрсетпейтін құжат:

A) ҚР-ның мемлекеттік білім беру стандарты

B) Оқу жоспары.

C) Сынып журналы.

D) Оқу бағдарламасы.

E) Оқулық.

*****

Балаларды қорғау бойынша халықаралық құжат:A) «Білім беру» заңы.

B) Еңбек туралы кодекс.

C) БҰҰ-ң балалар құқығы туралы конвенциясы.

D) ЮНЕСКО-ң мәдениет жөніндегі құжаттары.

E) Отбасы кодексі.

*****


Балалар құқығы туралы БҰҰ-ң халықаралық конвенциясы қай жылы қабылданды:

A) 1988.


B) 1998.

C) 1989.


D) 1987.

E) 1990.


*****

Жоғары бiлiм берудiң жаңа формасы

A) бакалавриат, магистратура, докторантура

B) орта мектеп, колледж, жоғары оқу орны

C) аспирантура, докторантура

D) мектепке дейiнгi, мектептегi, орта кәсiптiк, жоғары

E) колледж, институт, университет

*****
«Бiлiм беру" ұғымы бұл -

A) ғылымда жинақталған бiлiм жүйесiн жеке адамның меңгеруi және оны өмiрде тиiмдi етiп қолдана бiлуi

B) қоғам мүшелерiнiң адамгершiлiк, интеллектуалдық, мәдени және дене дамуы мен кәсiби бiлiктiлiгiнiң жоғары деңгейiне қол жеткiзудi мақсат ететiн үздiксiз тәрбиелеу мен оқыту процесi

C) жеке адамның көзқарасын, адамгершiлiгiн және т.б. қасиеттерiн дамыту

D) оқытушы мен оқушы арасындағы мақсатты қарым-қатынас

E) жеке тұлғаны кәсiпке даярлау процесi

*****
Достарыңызбен бөлісу:

otchet-o-deyatelnosti-soveta-voennoj-promishlennosti-za-1919-i-1920-gg-m-izd-guvp-1920-s-51-5356-5860-8284-104-10711211-armiya-stranica-24.html
otchet-o-deyatelnosti-soveta-voennoj-promishlennosti-za-1919-i-1920-gg-m-izd-guvp-1920-s-51-5356-5860-8284-104-10711211-armiya-stranica-31.html
otchet-o-deyatelnosti-sudebnogo-departamenta-pri-verhovnom-sude-rossijskoj-federacii.html
otchet-o-deyatelnosti-sverdlovskogo-gosudarstvennogo-oblastnogo-dvorca-narodnogo-tvorchestva-2008-god-sb-ekaterinburg-sgodnt-2009-g.html
otchet-o-deyatelnosti-topkinskoj-centralizovannoj-bibliotechnoj-sistemi-po-obsluzhivaniyu-yunoshestva-v-2011-godu-topki.html
otchet-o-deyatelnosti-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-v-respublike-kazahstan-v-2006-godu-stranica-6.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-kultura-i-iskusstvo-kazahstana-prikaz-ministra-obrazovaniya-i-nauki-respubliki-kazahstan-ot-8-iyulya-2009.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/vozmeshenie-vnedogovornogo-vreda-chast-2.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-13-chelovecheskij-faktor-armii-v-n-ivanov-zam-direktora-instituta-socialno-politicheskih-issledovanij.html
 • bukva.bystrickaya.ru/razgovornaya-rech-v-sisteme-funkcionirovaniya-raznovidnostej-literaturnogo-yazika.html
 • education.bystrickaya.ru/12-carstvo-razdelivsheesya-v-sebe1-nashemu-b-telyati-volka-pojmati-rossioniya-v-globalnom-krizise.html
 • thesis.bystrickaya.ru/poziciya-torgovo-promishlennoj-palati-rossijskoj-federacii-ob-osnovnih-itogah-nalogovoj-reformi-v-2005-2007-godah-i-predlozheniyah-po-sovershenstvovaniyu-nalogovoj-sistemi-na-srednesrochnuyu-perspektivu.html
 • essay.bystrickaya.ru/doklad-rabochej-gruppi-o-rabote-ee.html
 • report.bystrickaya.ru/i-eto-vse-o-nih-a-nu-ka-devochki-konkursnaya-programma-89-vkafe-arlekin-karnavalnoe-shou-k-8-marta-dlya-detej-starshego.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-chetirnadcataya-bibliya-avtor-zabavnoj-biblii.html
 • bystrickaya.ru/vulkanzm-yak-odin-z-faktorv-relfoutvorennya.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zhetsu-rn-zhir-tarlandari.html
 • university.bystrickaya.ru/fakultet-geografii-i-geoekologii-stranica-3.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/programma-disciplini-estetika-dlya-napravleniya-030100-62-filosofiya-podgotovki-bakalavra.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/vidi-esteticheskoj-deyatelnosti-chast-6.html
 • gramota.bystrickaya.ru/xi-shkola-vzaimnoj-chelovechnosti-vtoroj-god-obucheniya-filosofiya-processa-ili-pedagogika-tropi.html
 • education.bystrickaya.ru/1-antichnaya-literatura-vremennie-i-prostranstvennie-harakteristiki-stranica-7.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/bankovskij-veksel-chast-14.html
 • spur.bystrickaya.ru/kurs-lekcij-po-programmirovaniyu-na-yazikah-visokogo-urovnya-isemestr-yazik-si.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-kursovih-rabot-po-discipline-cenoobrazovanie-na-mirovom-rinke-dlya-studentov-specialnosti-marketing.html
 • predmet.bystrickaya.ru/rukovodstvo-po-tehnicheskomu-kontrolyu-gidrotehnicheskih-sooruzhenij-morskogo-transporta-rd-31-3-97.html
 • spur.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-dlya-studentov-po-izucheniyu-disciplini-ekonomicheskie-osnovi-socialnoj-raboti.html
 • testyi.bystrickaya.ru/a-i-yakovlev-politicheskaya-sociologiya.html
 • turn.bystrickaya.ru/operativnoe-preduprezhdenie-mchs-internet-resurs-tomskru-16082011-rossijskie-smi-o-mchs-monitoring-za-17-avgusta-2011-g.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tehnicheskoe-zadanie-na-postavku-interaktivno-multimedijnogo-i-video-audio-konferenc-oborudovaniya-dlya-zala-zasedaniya-kruglogo-stola.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sekciya-9-programma-hh-ioblastnih-pedagogicheskih-chtenij-vliyanie-prioritetnogo-nacionalnogo-proekta-obrazovanie.html
 • holiday.bystrickaya.ru/na-vore-shapka-gorit-put-k-mudrosti-akbar-i-birbal.html
 • essay.bystrickaya.ru/ekologiya-skvoz-vremya-i-rasstoyanie-konferenciya-sostoitsya-11-15-aprelya-2011-g-v-g-ekaterinburge-planiruetsya-obsudit-voprosi-teoreticheskoj-biolo-gii-i-ekologii.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/prilozheniya-dissertaciya-na-soiskanie-uchenoj-stepeni-kandidata-psihologicheskih-nauk.html
 • control.bystrickaya.ru/dokumentaciya-otkritogo-zaprosa-predlozhenij-na-postavku-mehanoterapevticheskoj-ustanovki.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/poryadokucheta-voennosluzhashih-nahodyashihsya-v-komandirovke-i-otpuske-i-voinskih-chastej-garnizonas-izmeneniyami-ot-29-iyulya-2011-g.html
 • thescience.bystrickaya.ru/ii-1-hranenie-i-sohranenie-arhivov-osnovnie-opasnosti-zadachi-23-proceduri-otchetnosti-24-kartochka-perenosa-25.html
 • kanikulyi.bystrickaya.ru/vse-net-net-net-vedushaya.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-xiii-razlichie-mezhdu-zakonom-salicheskim-ili-zakonom-salicheskih-frankov-i-zakonom-ripuarskih-frankov-i-drugih-varvarov.html
 • thesis.bystrickaya.ru/programma-plov-sup-iz-zamorozhennih-ovoshej.html
 • universitet.bystrickaya.ru/srednevekovie-goroda-oglavlenie.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.