.RU

Оценка за степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение


ОЦЕНКА ЗА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


„ПОСТАВЯНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ПОСРЕДСТВОМ СИЛАТА НА ВЯТЪРА В

В ПИ: №: 062046, 062026, 062053, МЕСТНОСТ „ГОЛЕМИ ТУМБИ“, ПИ №, 064027, 064008 МЕСТНОСТ „ГЪДРИНИЦА” И ПИ № 094005 МЕСТНОСТ „ПЪТЕКИТЕ”, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ИНДЖЕ ВОЙВОДА, ОБЩИНА СОЗОПОЛ”


с предмета и целите на опазване на ЗЗ „Странджа”, BG 0001007 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна

и ЗЗ „Странджа” BG 0002040 за опазване на дивите птици


(Съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в

сила от 11.09.2007г. Приета с ПМС N 201 31.08.2007г. ДВ бр.73 от 11.09.2007г.)


ЮЛИ 2010

СЪДЪРЖАНИЕ

.Стр
ВЪВЕДЕНИЕ

4

1

Анотация на инвестиционното предложение

4

2

Описание и характеристика на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони;

7

3

Описание на елементите на инвестиционното предложение, което самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони или техните елементи;

8

4

Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване при изготвянето на инвестиционното предложение

10

4.1

Описание на местообитанията, видовете и целите на управление на ЗЗ „Странджа“.BG0001007

11

4.2

Описание на местообитанията, видовете и целите на управление на ЗЗ „Странджа“.BG0002043

14

5

Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на „Странджа“ BG0000107 и ЗЗ „Странджа“ BG0002040

19

5.1

Описание и анализ на въздействието от реализирането на инвестиционното предложение върху типовете природни местообитания предмет на опазване в ЗЗ „Странджа“.BG0001007

19

5.2

Описание и анализ на въздействието от реализирането на инвестиционното предложение върху видовете предмет на опазване в ЗЗ „Странджа“.BG0001007

22

5.3

Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху птиците в ЗЗ „Странджа“ BG0002040

32

5.4

описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на ЗЗ „Странджа“ BG0001007 и ЗЗ „Странджа“ BG0002040 с оглед на тяхната структура функции и природозащитни цели

40

6.

Смекчаващи мерки

41

7

Алтернативни решения и оценка на въздействието им върху

41

8

Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22 от Наредбата за ОС

42

10.

Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието и източници на информация.

42

11

Литература

44Данни за възложителя:

Възложител: „УИНД ИНОВЕЙШЪН” ЕООД,

БУЛСТАТ: 200463107


Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Славянска” № 65;
Изготвил доклада: Веселин Митрев Вълчанов

Диплом № 088219 за висше образование

на СУ „Климент Охридски“

специалност Биология

Удостоверение №1740/15/10.2007г на МОСВ за експерт растителен свят, животински свят, повърхностни води


GSM 0886 700 925

e-mаil: veselin@gbg.bg


ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад за оценка за съвместимост (ОС) на инвестиционното предложение на „УИНД ИНОВЕЙШЪН” ЕООД за монтиране на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в ПИ № 062046, 062026, 062053, местност „Големите тумби“, ПИ № 064027, № 064008, местност „Гъдриница” и № 094005, местност „Пътеките”, землище на с. Индже войвода, Община Созопол” е изготвен съгласно изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г.) и чл. 2, ал. 1, т. 3, буква „а” във връзка с ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ. бр. 73 от 2007 г.). Докладът е изготвен и на базата на Решение № БС-39-ПР/19.03.2010г на РИОСВ Бургас за предвиденото инвестиционно предложение. В доклада са отразени препоръките и изискванията съгласно горецитираното решение. При изготвянето на доклада за ОС са взети под внимание предвидените ограничения и режими в стандартните формуляри на З ЗЗ „Странджа“ BG0001007 и ЗЗ „Странджа“ BG0002040.

^ 1. Анотация на инвестиционното предложение.

Реализирането на инвестиционното предложение предвижда монтирането на 6 броя ветрогенератори с обща мощност до 20 МW в имоти с № 062046, 062026, 062053, местност „Големите тумби“, № 064027, № 064008, местност „Гъдриница” и № 094005, местност „Пътеките”, землище на с. Индже войвода, Община Созопол”

Имотите на които ще бъдат издигнати ветроенергийни кули са разположени на север от пътя Босна -Варовник — Тагаревско ханче, от Босненския рид до местността Широка лъка. Всеки един от тях е с площ и предназаначение както следва:

ПИ № 062046, местност „Големи тумби” - площ 12,001 дка; с начин на трайно ползване нива, пета категория на земята при неполивни условия.

ПИ № 062026, местност „Големи тумби” - площ 5,000 дка; с начин на трайно ползване нива, пета категория на земята при неполивни условия.

ПИ № 062053, местност „Големи тумби” - площ 9,000 дка; с начин на трайно ползване нива, пета категория на земята при неполивни условия.

ПИ № 064027, местност „Гъдриница” - площ 12,000 дка; с начин на трайно ползване нива, пета категория на земята при неполивни условия.

ПИ № 064008, местност „Гъдриница” - площ 19,997 дка; с начин на трайно ползване нива, пета категория на земята при неполивни условия.

ПИ № 094005, местност „Пътеките” - площ 9,999 дка; с начин на трайно ползване нива, девета категория на земята при неполивни условия.

Сумарната площ на описаните терени е 67,997 дка. След монтирането на ветрогенераторите, незаетата от ветроенергийни съоръжения площ ще може да се ползва по предназначение за земеделски цели.

Във всеки един от имотите ще се обособи площадка с площ от 800 кв м за монтиране на ветрогенератор, като на тази площ ще бъде излят фундамент, за който чрез фланец ще бъде закрепена кула с ротор и генератор за преобразуване на кинетичната енергия на вятъра в електрическа. Строителната площадка ще се използва за развръщане на строителните машини: багер, самосвали, бетоновоз, автокран, товарен автомобил, влекач с полуремарке и кран с товароподемност 400т и депониране на повърхностния почвен слой, който ще бъде използван повторно за рекултивация на площта над стоманенобетонния фундамент. За изливане на фундаментите на всяка една от ветроенергийните кули ще бъде бъде направен изкоп с площ от 200м2 в който ще бъде положена стоманената конструкция и излят бетонен фундамент. За издигането на ветроенергийните кули са подбрани площадки на които са низкопродуктивни ниви с категория на земята пета при неполивни условия в които няма дървесна растителност, а съществуващата тревна растителност, не е предмет на опазване и при желание на собственика, подлежи на унищожаване, чрез разораване преди сеитба в случай, че земята ще се използва за производство на селскостопанска продукция.

След изливането на фундаментите, закрепването на кулите за фланците и монтирането на роторите ще се пристъпи към рекултивация на площите като на практика ще останат трайно увредени само площите заети от ветровите кули и частите от фундаментите, които ще останат непокрити със земна маса. От цялата площ на всеки един имот ще бъдат трайно унищожени по 9м2 бетонирана площ необходима за монтиране на фланеца и издигане на ветроенергийната кула с диаметър до 3м. Предвиденият за монтиране тип и марка ветрогенератори са с монтиран в гондолата трансформатор, но при промяна на типа и марката в случай на икономически съображения е възможно използване на наземно разположена трансформаторна клетка. За разполагане на трансформаторна клетка могат да бъдат отнети допълнително 4м2 площ, като в случай на извеждане от строя на ветроенергийното устройство трансформаторната клетка ще бъде изведена от района на ИП чрез преместване. Площта която ще бъде трайно отнета се свежда до площта на бетонната площадка необходима за захващане на фланеца на ветроенергийната кула която е до 9м2.

Генерираното от ветрогенераторите напрежение ще се трансформира посредством повишаващи трансформатори в напрежение 20 kV, което посредством подземен кабел ще се отведе до подстанция Босна 110kV.

За присъединяване към подстанция „Босна“ в сервитута на сервитута на преминаващия през имотите електропровод 110 kV ще бъде положен подземен кабел 20 kV, като ще се учреди сервитут с ширина 2м от двете страни на оста на кабела.

От всеки един ветрогенератор до главния електропреносен кабел 20kV ще бъдат положени връзки, а главният електропреносен кабел бъде положен в сервитута на електропровода 110 kV, който преминава през всеки един от имотите.

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с прокарването на нови пътища, а за транспортиране на елементите на турбините ще бъдат използван съществуващия асфалтов път Бургас-Малко Търново и Босна – Варовник – Тагаревско ханче, поради което няма необходимост от прокарване на нови пътища.

Всеки един от имотите, предвиден за монтиране на ветрогенератор е прилежащ на пътя Босна – Варовник – Тагаревско ханче. По този път ще се извършва транспортирането на детайлите и материалите необходими за монтирането на ветрогенераторите. Местата определени за фундаменти на ветрогенераторите отстоят на около 300м от пътя Босна – Варовник – Тагаревско ханче, който е с трайна афалтова настилка. Този път е свързан с горски извозни пътища по които се движат автомобилите, тракторите и автокранове ползвани при изведените в района сечи за добив на дървен материал и дърва за огрев и транспортиращи добития дървен матерал и дървата за огрев до разположения южно от ПИ № 062046 долен склад в местността Босна.

В района има съществуваща електропреносна мржа и подстанция, поради кето не е необходимо изграждането на нови такива.

Отделеният при строителството хумусен слой ще бъде събран и използван повторно при озеленяване на зелените площи съгласно чл. 14, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи.

За реализирането на инвестиционното предложение е предвиден период до 6 месеца, като от тях са предвидени до 10 дни изкопни работи, 3 месеца и половина за грубо строителство, монтажни дейности и 2 месеца и половина за довършителни дейности.

Технологичният процес свързан с монтирането на всяка една от ветроенергийните кули — обособяване на строителна площадка, подравняване, изкопни дейности за изливане на фундамент, полагане на стоманена конструкция на арматурата на фундамента, закрепване на фланеца на ветроенергийната кула, издигане на секциите на кулата, закрепване на гондолата и ротора, при добра организация на работата може да приключи в срок до 2 месеца, което позволява запазване в депонирания почвен слой на кълняемостта на семената и вегетативните възможности на лукувиците и коренищата на размножаващите се вегетативно и чрез семена растения. След изливане на стоманенобетонния фундамент на всяка една от ветроенергийните кули върху него ще бъдат насипани до кота нула изкопаните земни маси и най-отгоре депонирания хумусен слой.

Във всеки един от шесте имота ще бъде издигнат по-един ветрогенератор със следните характеристики:

Височина на кулата 105 м

Диаметър на ротора 90 м

Брой перки 3

Скорост на включване 2.5 m/s

Скорост на изключване 25 m/s/21 m/s

Неусукване на кабелите автоматично

Връзка за контрол с диспечера Интернет

Материал на лопатките - полиестер, усилен със стъклена вата и нишки

Защити на турбината:

- от последователни пориви на вятъра

- от претоварване на генератора

- от токов удар при мълнии

Обща производствена мощност 20 МW

В процеса на проектиране са възможни промени в случай на поява на нови по-усъвършенствани модели ветрогенератори като бъдат намалени размерите на всеки един от тях по отношение на височина и диаметър на ротора, но общата производствена мощност ще се запази.

По време на строително монтажните дейности броят на работещите на строителните площадки ще бъде равен на броя на операторите на използваните строителни машини и до 5 души спомагателни работници, като общият брой на работещите на всяка строителна площадка няма да надхвърля 10 души. Предвижда се последователно извършване на строително монтажните дейности във всеки един от имотите, като цялостното реализиране на инвестиционното предложение се очаква да завърши за една година след стартирането на строителните дейности в първия имот. По време на строително монтажните дейности във всеки един от имотите ще бъде доставена химическа тоалетна, а на работещите ще бъде доставяна бутилирана питейна вода.

Експлоатирането на ветрогенераторите ще се извършва в автоматичен режим. За охрана ще се ползва СОТ и по тези причини човешкото присъствие по време на експлоатацията ще се свежда до периодични проверки, за работата на устройствата, отчитане на произведената електроенергия и при необходимост за подмяна на дефектирал елемент, до трима специалиста.

2. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти /инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона.

Инвестиционното предложение ще се реализира в район, значително отдалечен от окръжния център гр. Бургас и общинските гр. Созопол, гр. Средец и гр. Малко Търново. Поради отдалчечеността от големи селища в района на ИП няма други реализирани инвестиционни предложения, а за района на Страндажа е характерен процесът на обезлюдяване.

Обезлюдяването е свързано с преустановяване на миннодобивните и промишлени дейности в гр. Малко Търново и с. Граматиково и дислокацията на военното поделение от с. Звездец.

В близките населени места броят на населението е спаднал както следва:

с. Бяла вода - броят на жителите е спаднал на 64 души

с. Близнак - броят на жителите е спаднал на 43 души

с. Калово - броят на жителите е спаднал на 55 души

с. Звездец - броят на жителите е спаднал на 427 души

с. Младежко - броят на жителите е спаднал на 25 души

с. Варовник - броят на жителите е спаднал на 36 души

По-големите реализирани инвестиционни предложения са изградената в местността Босна подстанция 110kV Босна, пътя Босна -Визица и пътя Босна – Варовник – Тагаревско ханче.

Южно от ПИ № 062046 от южната страна на пътя Босна -Визица и пътя Босна – Варовник – Тагаревско ханче в местността Босна функционира долен склад в който се съхранява изсечения дървен материал и дървата за огрев, където се претоварват на камиони с по-голяма товароподемност и транспортират на по-далечни разстояния.

В местността Босна се намира и базата на ИА „Пътища“ за подържане на пътния учатък от гр. Малко Търново до местността Босна и в базата домуват и се обслужва техниката за подържане на пътната отсечка в добрто състояние.

Поради отдалечеността на района от по-големи градове, липсата на изкопаеми природни ресурси и миграционните процеси от селата към градовете районът на ИП е икономически изостанал и до 80 -те години на миналия век е с много лоша пътна инфраструктура. Пътят Босна - Варовник – Тагаревско ханче е асфалтиран, но е предимно с регионално значение. Използва се главно от транспортните средства превозващи дървен материал и през уикенда леки автомобили на пътуващите до селата, туристи, ловци и любители на природата.

Обезлюдяването е свързано с изоставяне на обработваемите земеделски земи и сукцесионни процеси свързани с превръщането им в храсталаци. Захрастяването на ливадите и пасищата поради неизпасване е свързано с изчезването на много степни видове като лалугер, пъстър пор, невестулка и изместването им от обитатели на горите лисица, чакал и др.

Обезлюдяването на района е свързано и с мигриране на групи от ромско население търсещо препитание в дърводобива, събирането на билки и други временни дейности, при което се създават временни палаткови селища, при свободно пуснати коне, кучета и без наличието на санитарни възли.

Много често събирането на билки, горски плодове и изграждането на палаткови селища е свързано с унищожаването на цели находища.

При реализирането на инвестиционното предложение се предвижда осигуряване на работна ръка от по-големите селища в района, чрез транспортирането им през деня и охрана през нощта и почивните дни без да се предизвиква антропогенно натоварване на района.

Основните дейсности свързани с човешко присъствие са дърводобива, пашата на домашни животни, билкарството и лова. Дейностите нямат връзка с реализирането на инвестиционното предложение.

3. Описание на елементите на инвестиционното предложение, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи.

Инвестиционното предложение се състои от следните елементи: фундаменти със закрепени посредством фланци ветрогенератори. Всеки един от тях се състои от кула, ротор, гондола и системи за контрол.

кула -поддържа гондолата и ротора. Нейната конструкция може да бъде от тръби или от профилна стомана. Височината на кулата се увеличава в зависимост от мощността на вятърния генератор. За мощност от 600 kW са необходими кули с височина около 60 м, а за мощност от 2 МW, като тези, които се инсталират понастоящем, височината им е и над 75 м.

Ротор - преобразува силата на вятъра във въртене на вал. Включва основен вал и перки. Перките поемат движението на вятъра и предават неговата сила към вала, който е свързан с вал с ниска скорост. Този вал на свой ред е свързан с мултипликатор или кутия с предавки; С развитието на технологиите през последните години се предлагат конструкции с низко шумящи перки изработени от стъкловлакна пропити с полиестерни или други смоли. Замяната на металните перки с такива от стъклопласт е свързана и с преодотвратяването на генерирането на магнитни полета и превантивни мерки срещу евентуални въздействия върху аерофауната в района на ветрогенераторите.

Гондола – в нея се монтира електрически генератор, който трансформира енергията на въртене в електрическа енергия, мултипликатор или кутия с предавки, който увеличава скоростта на въртене и останалите спомагателни системи и механизми; Тъй като при работата на вятърния генератор се произвежда голямо количество топлина, в гондолата се инсталира система за охлаждане, която използва за целта предимно вятъра.

системи за хидравличен контрол, ориентация и спиране - Използва се предимно активна система за ориентация, т.е. един механизъм от електромотори и мултипликатори, който поддържа ротора ориентиран в оптималната посока срещу вятъра във всеки един момент. Механизмът за ориентиране получава сигнали от електронен контролер, свързан с ветропоказател, разположен в задната част на гондолата. Ветропоказателят отчита скоростта и посоката на вятъра. Рамата или гондолата включва също така хидравлична част, която задвижва системата за повиване на перките, и спирачна система.

трансформатор – предназначението му е да повиши генерираното от ветрогенератора напрежение до стойноста на напрежението по кабела за пренос. В случая се предвижда полгането на подземен кабел за напрежение 20kV. В някои от моделите трансформаторът се монтира в гонолата, а в други се разполага на земята в основата на кулата. Най-често се изплзват трансформаторни клетки за които се изисква площ за разполагане около 3кв. м.

електропреносна линия – тъй като се предвижда произведената мощност да бъде до 20mW целесъобразно е свързването на всеки един от генераторите чрез общ подземен електропреносен кабел 20kV с подстанция Босна. Кабелът ще бъде с положен на дъбочина 1 м в сервитута на преминаващия през имотите електропровод 110kV. Поради изисквания за безопасност и предотвратяване на свличания, провеждането на изкопни работи и полагането на кабела ще се извършва поетапно в участъци от 100м. При използване на компактен багер и при необходимост булдозер продължителността на въздействията във всеки 100 метров участък ще бъде 3-4 дни. След засипване на кабела съществуващата тревна растителност напълно ще се самовъзстанови през следващия вегетационен сезон. Тъй като се предвижда полагането на кабела да се извърши в сервитута на eлектропровод в който появилата се дървесна и храстова растителност задължително подлежи на премахване полагането на кабеля няма да бъде свързано с допълнително нунищожаване на растителност.

По отношение на очакваните въздействия от елементите на инвестиционното предложение, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми, проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи, очакваните въздействия могат да се охарактеризират, като преки въздействия върху видовете, предмет на защита в зоната (физическо унищожаване, безпокойство), нарушения на целостта на зоните, намаляване на площта на типове обитания или намаляване на площта на обитания на видове вписани като защитени в стандартните формуляри на зоните.

Тъй като инвестиционното предложение ще се реализира в икономически слаборазвит район в експлоатационния срок на съоръженията не се предвижда реализирането на други инвестиционни предложения и комбинации с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения.

Очакваните въздействия от наличието на строителни машини ще бъдат краткотрайни и с обхват в рамките на строителните площадки и съседните имоти, а въздействията от автомобили и строителни машини ще бъдат идентични с тези на автомобилите придвижващи се по пътя Босна - Варовник- Тагаревско ханче, прилежащ на имотите в които ще се монтират ветрогенератори и машините използвани в горското стопанство. В случая определящи ще бъдат въздействията от реализираните до момента инвестиционни намерения.

4. Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване при изготвянето на плана за инвестиционното предложение.

Най близко разположените до площадките за монтиране на ветрогенераторите са защитените зони от националната екологична мрежа са „Странджа“ BG0001007 тип К защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна която припокрива защитена зона по Директива 79/409/ЕЕЦ за съхраняване на дивите птици и ЗЗ „Странджа“ BG0002040 тип J защитена зона по Директива 79/409/ЕЕЦ за съхраняване на дивите птици, която припокрива защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

^ 4.1 Описание на местообитанията, видовете и целите на управление на ЗЗ „Странджа“.BG0001007

ЗЗ „Странджа“ BG0001007 включва дялове от Странджа планина и нейните покрайнини, спускащи се в Черно море. Цялата сухоземна територия е включена в състава на природен парк „Странджа“.

Крайбрежната територия е частично фрагментирана от 3 населени места, но по-голямата част от нея е дива и опазена от силно човешко въздействие. Обхванати са устията на две реки. Преобладаващата дължина на крайбрежната ивица е заета от скали. Териториите с дюни са малко и основно в близост до речните устия. Вътрешността е силно облесена. Преобладават буковите и дъбовите гори. През зоната преминават две плитки речни долини - на р. Резовска и р. Велека. Някои части на тези реки са напълно диви, без пътища или друга инфраструктура. В защитената зона са представени добре запазени скални местообитания. Мястото е важно за съхранението на безгръбначната фауна. В ЗЗ „Странджа“ BG0001007 много добре са съхранени хабитати от дъбови гори, съчетани с естуари и стръмни скали и важни места за хранене и размножаване на прилепите и други дребни бозайници.

Зоната включва значителни територии гори - 91MO, 91S0, 91F0, 91E0. Това е най-важната зона за опазването на типа природно местообитание 91S0. Зоната е важна по отношение на географската кохерентност за устията (1130), белите дюни (2120) и сивите дюни (2130). Дюните (кодове 2120 и 2130) са под формата на тясна ивица край плажовете - основно в близост до устията на реките. В зоната има 2 големи и 2 малки устия (1130). По- голямата част от крайбрежната ивица е заета от местообитание тип 1240 Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium. По-голямата част от вътрешността на зоната е заета от гори. Земеделските земи са разпръснати в някои от долините и около селата. Това е най-важното място, на което се среща Южна блатна костенурка (Mauremys caspica) в Черноморския район. В зоната са включени важни местообитания на влечуги и земноводни като Emys orbicularis, Bombina bombina и Lutra lutra, Testudo hermanni, Testudo graeca, Elaphe quatorlineata sauromates, Vormela peregusna. Последните 4 обитават територии с не гъста храстова растителност, границите между гъсти гори и пасища или обработваеми земи, синори в земите с екстензивно земеделие.

Зоната е една от двете зони в южната част на Черноморското крайбрежие (между пристанище Бургас и Турция), в които се срещат размножаващи се популации на шипобедрената и шипоопашатата костенурки на брегови местообитания.

Зоната включва нефрагментирани местообитания на вълка, но понастоящем видът е само маргинално представен, като зоната цели възстановяването на естествения ареал на вида.

^ ЗЗ „Странджа“ BG0001007 е създадена за осъществяването на следните природозащитни цели:

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

^ Предмет на опазване в защитената зона са:

Природни местооитания от Приложение I на ЗБР и Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС

1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини

1130 Естуари

1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с морска вода

1160 Обширни плитки заливи

1170 Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна (Рифове)

1210 Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси

1240 Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium

2110 Зараждащи се подвижни дюни

2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни)

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition

3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion

4030 Европейски сухи ерикоидни съобщества

5210 Храсталаци с Juniperus spp

6110* Отворени калцифилни или базифилни съобщества от Alysso-Sedion albi

6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)

6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс

6510 Низинни сенокосни ливади

7220* Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion)

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове

8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicio dillenii

8310 Неблагоустроени пещери

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum

9180*Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склоновe

91AA* Източни гори от космат дъб

91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris)

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гoри

91S0 Западнопонтийски букови гори

92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba

Бозайници, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

Европейски вълк (Canis lupus)

Видра (Lutra lutra)

Рис (Lynx lynx)

Пъстър пор (Vormela peregusna)

Мишевиден сънливец (Myomimus roachi)

Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi)

Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)

Дългоух нощник (Myotis bechsteini)

Остроух нощник (Myotis blythii)

Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)

Трицветен нощник (Myotis emarginatus)

Голям нощник (Myotis myotis)

Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii)

Южен подковонос (Rhinolophus euryale)

Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)

Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros)

Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi)

Мишевиден сънливец (Myiomimus roachi)

Муткур (морска свиня) (Phocoena phocoena)

Лалугер (Spermophilus citellus)

Афала (Tursiops truncatus)

ocenki-makroekonomicheskogo-effekta-razlichnih-variantov-uchastiya-ukraini-v-processah-regionalnoj-ekonomicheskoj-integracii-1.html
ocenki-shodimosti-mns-i-mmn-vichislitelnie-metodi-linejnoj-algebri.html
ocenki-v-shkolnom-attestate-vestnik-integrativnoj-psihologii.html
ocenochnaya-kompaniya-ip-karpuhin-pa-biznes-ekspert-predlagaet-uslugi-po-ocenke-cennih-bumag.html
ocenochnie-i-diagnosticheskie-sredstva-dlya-itogovoj-gosudarstvennoj-attestacii-vipusknikov-tgpi-im-d-i-mendeleeva-po-specialnosti-050402-65-yurisprudenciya-specializaciya-032706-finansovoe-i-nalogovoe-pravo.html
ocenochnie-sredstva-dlya-tekushego-i-promezhutochnogo-kontrolya-i-attestacii-aspirantov.html
 • report.bystrickaya.ru/izuchenie-russkoj-sibirskoj-dialektnoj-frazeologii.html
 • literature.bystrickaya.ru/dolgosrochnoj-rajonnoj-celevoj-programmi-budushee-v-nashih-rukah-na-2009-2011-gg-naimenovanie-programmi.html
 • bukva.bystrickaya.ru/sholohov-m-a-masterstvo-izobrazheniya-prirodi-v-odnom-iz-proizvedenij-russkoj-literaturi-xx-veka.html
 • grade.bystrickaya.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-vozhatogo-prilozhenie-k-desyatidnevnim-kursam-vozhatih-sankt-peterburg-2000.html
 • student.bystrickaya.ru/18-avtonomnoe-uchrezhdenie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-ozdorovitelno-vospitatelnij-lager-agidel.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-9metodika-issledovanij-v-psihologii-religii-posobie-podgotovleno-na-kafedre-filosofii-sootvetstvuet-programme.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/nataliya-malisheva-vestnik-psihoanaliza-1-2007.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/rusalochka-stranica-2.html
 • education.bystrickaya.ru/10-dnevnij-srok-instrukciya-po-deloproizvodstvu-v-apparate-upravleniya-sudebnogo-departamenta-v-respublike-altaj-1.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/polozhenie-ob-otkritom-festivale-konkurse-vokalnogo-masterstva-detej-i-molodyozhi-pesnya-v-soldatskoj-shineli.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-3-obraz-drevnego-egipta-v-dokumentalnoj-proze-ds-merezhkovskogo-anatolevna-obrazi-mirovoj-kulturi-v-proze-d-s-merezhkovskogo.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vedushij-redaktor-korrektor-hudozhnik-oblozhki-original-maket-podgotovila-v-usmanov-a-zajcev-l-panin-m-roshal-v-shimkevich-l-panin-bbk-88-37-stranica-3.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-naimenovanie-disciplini-pechatnie-mashini-i-sistemi-po-napravleniyu-podgotovki.html
 • lesson.bystrickaya.ru/raschet-povorotnogo-krana-na-nepodvizhnoj-kolonne.html
 • klass.bystrickaya.ru/alekseev-sergej-sokrovisha-valkirii-kniga-1-stranica-20.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/poyasnitelnaya-zapiska-11-klass-cel-formirovanie-bazovih-znanij-po-biologii-dlya-izucheniya-specialnih-i-profilnih-predmetov.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/avtor-programmi-k-f-m-n-docent-chichagov-vladimir-vitalevich-trebovaniya-k-studentam.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/struktura-i-obem-dissertacii-nauchnie-osnovi-proektirovaniya-avtotransportnih-sredstv-rabotayushih-na-gazomotornih-toplivah.html
 • thesis.bystrickaya.ru/prajm-evroznak-stranica-2.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/oblastnoj-konkurs-sredi-obrazovatelnih-uchrezhdenij-g-tomska-i-tomskoj-oblasti-v-2008-g-moj-shkolnij-slovarik.html
 • writing.bystrickaya.ru/kratkij-ocherk-ekonomicheskogo-i-politicheskogo-razvitiya-sssr-1917-1971-g-voenno-politicheskaya-ocenka-otnoshenij-sssr-zapad.html
 • credit.bystrickaya.ru/odnobokost-filosofii-materializma-belov-v-i-nauka-o-dushe-i-zhizni-doc.html
 • doklad.bystrickaya.ru/v-2012-godu-turnir-sostoitsya-v-27-raz-v-nem-primut-uchastie-bolee-200-komand-iz-30-ti-stran-mira.html
 • notebook.bystrickaya.ru/kniga-4-filosofiya-xx-v-uch-dlya-vuzov-stranica-47.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uchebnoe-posobie-po-kursu-organizaciya-evm-kompleksov-i-setej-chast.html
 • reading.bystrickaya.ru/l-e-zaharova-diskretnaya-matematika-stranica-5.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/podschitali-podelilis-medicinskie-osmotri-lipeckie-regionalnie-novosti-25-09-2007.html
 • lesson.bystrickaya.ru/pedagogchna-rol-ocnki-na-suchasnomu-etap.html
 • composition.bystrickaya.ru/osnovnoe-soderzhanie-raboti-deviantnoe-povedenie-podrostkov-i-socialnie-tehnologii-ego-profilaktiki-v-usloviyah.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/pryamoe-obuchenie-paul-shelli.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/bezopasnost-predpriyatij-v-sfere-kommercii-problema-krazh-i-protivokrazhnoe-oborudovanie-na-predpriyatiyah-torgovli.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sokrashyonnoe-naimenovanie-naimenovanie-razdelov-i-prilozhenij.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/organizatori-delovih-igr.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/8-prochie-usloviya-instrukciya-po-zapolneniyu-pervoj-chasti-zayavki-na-uchastie-v-otkritom-aukcione-v-elektronnoj-forme-5.html
 • literature.bystrickaya.ru/elektivnij-kurs-metodi-resheniya-fizicheskih-zadach.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.